FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना।

सामूहिक खेती कार्यक्रम संचालनका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना।प्रथम पटक प्रकाशित २०७७।०६।१९

गोठ सूधार तथा च्यापकटर वितरण कार्यक्रमको लागि दसखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना।(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७।०६।१९ गते)

सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा।