FAQs Complain Problems

Flash News

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०८०।०३।२३

८०/८१ 08/04/2023 - 14:09 PDF icon 2080-3-23.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०८०।०३।०९

८०/८१ 08/04/2023 - 14:08 PDF icon 2080-3-9.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०८०।०३।०१

८०/८१ 08/04/2023 - 14:08 PDF icon 2080-3-1.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०८०।०२।२०

८०/८१ 08/04/2023 - 14:07 PDF icon 2080-2-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०८०।०२।०५

८०/८१ 08/04/2023 - 14:06 PDF icon 2080-2-5.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०८०।०१।२४

८०/८१ 08/04/2023 - 14:06 PDF icon 2080-1-24.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०८०।०१।०५

८०/८१ 08/04/2023 - 14:05 PDF icon 2080-1-5.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।१२।०५

८०/८१ 08/04/2023 - 14:04 PDF icon 2079-12-05.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।११।०५

८०/८१ 08/04/2023 - 14:04 PDF icon 2079-11-05.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।१०।२०

८०/८१ 08/04/2023 - 14:03 PDF icon 2079-10-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।१०।०५

८०/८१ 08/04/2023 - 13:58 PDF icon 2079-10-5.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।०९।२०

८०/८१ 08/04/2023 - 13:57 PDF icon 2079-9-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।०९।०५

८०/८१ 08/04/2023 - 13:57 PDF icon 2079-09-05.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।०६।०९

८०/८१ 08/04/2023 - 13:55 PDF icon 2079-06-09.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।०५।२२

८०/८१ 08/04/2023 - 13:55 PDF icon 2079-05-22.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।०५।०५

८०/८१ 08/04/2023 - 13:54 PDF icon 2079-05-5.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।०४।२०

८०/८१ 08/04/2023 - 13:47 PDF icon 2079-04-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।०४।०५

८०/८१ 08/04/2023 - 13:46 PDF icon 2079-04-5.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।०३।०७

७८/७९ 12/11/2022 - 15:30 PDF icon २०७९-०३-०७.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।०२।२०

७८/७९ 12/11/2022 - 15:30 PDF icon २०७९-०२-२०.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७९।०२।०८

७८/७९ 12/11/2022 - 15:29 PDF icon २०७९-०२-०८.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।१२।१०

७८/७९ 12/11/2022 - 15:29 PDF icon २०७८-१२-१०.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।१२।१०

७८/७९ 12/11/2022 - 15:28 PDF icon २०७८-१२-१०.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।११।०९

७८/७९ 12/11/2022 - 15:28 PDF icon २०७८-११-०९.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०९।२०

७८/७९ 12/11/2022 - 15:27 PDF icon २०७८-९-२०.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०९।०५

७८/७९ 12/11/2022 - 15:27 PDF icon २०७८-०९-०५.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०८।२०

७८/७९ 12/11/2022 - 15:26 PDF icon २०७८-०८-२०.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०६।२०

७८/७९ 12/11/2022 - 15:26 PDF icon २०७८-०६-२०.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०६।०५

७८/७९ 12/11/2022 - 15:25 PDF icon २०७८-०६-०५.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०५।१०

७८/७९ 12/11/2022 - 15:25 PDF icon २०७८-०५-१०.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०४।२०

७८/७९ 12/11/2022 - 15:24 PDF icon २०७८-०४-२०.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०३।२९

७८/७९ 08/13/2021 - 11:17 PDF icon 2078-03-29.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०३।२०

७८/७९ 08/13/2021 - 11:16 PDF icon 2078-03-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०३।०९

७८/७९ 08/13/2021 - 11:16 PDF icon 2078-03-09.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०२।२०

७८/७९ 08/13/2021 - 11:15 PDF icon 2078-02-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०१।०८

७७/७८ 08/02/2021 - 18:11 PDF icon 2078-01-08.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७८।०१।०५

७७/७८ 08/02/2021 - 18:10 PDF icon 2078-01-05.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।१२।२०

७७/७८ 08/02/2021 - 18:09 PDF icon 2077-12-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।११।२०

७७/७८ 08/02/2021 - 18:08 PDF icon 2077-11-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।११।२०

७७/७८ 08/02/2021 - 18:07 PDF icon 2077-10-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।११।०६

७७/७८ 08/02/2021 - 18:06 PDF icon 2077-11-06.pdf, PDF icon 2077-11-06++.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।१०।२०

७७/७८ 08/02/2021 - 18:03 PDF icon 2077-10-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०९।२०

७७/७८ 08/02/2021 - 18:02 PDF icon 2077-09-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०९।०५

७७/७८ 08/02/2021 - 18:02 PDF icon 2077-09-05.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०८।२१

७७/७८ 08/02/2021 - 18:01 PDF icon 2077-08-21.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०७।२६

७७/७८ 08/02/2021 - 18:00 PDF icon 2077-07-26.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०७।२०

७७/७८ 08/02/2021 - 17:59 PDF icon 2077-07-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०६।१८

७७/७८ 08/02/2021 - 17:59 PDF icon 2077-06-18.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०५।२०

७७/७८ 08/02/2021 - 17:57 PDF icon 2077-05-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०४।२०

७७/७८ 08/02/2021 - 17:56 PDF icon 2077-04-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०३।२४

७६/७७ 08/02/2021 - 17:54 PDF icon 2077-03-24.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०३।२२

७६/७७ 08/02/2021 - 17:54 PDF icon 2077-03-22.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०३।१९

७६/७७ 08/02/2021 - 17:53 PDF icon 2077-03-19.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०३।०९

७६/७७ 08/02/2021 - 17:52 PDF icon 2077-03-09.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय मिति २०७७।०३।०५

७६/७७ 08/02/2021 - 17:52 PDF icon 2077-03-05.pdf

गाउँसभाको निर्णय २०७८।०३।३०

७६/७७ 08/02/2021 - 17:49 PDF icon गाउँसभा निर्णय 2078-03-30.pdf

गाउँसभाको निर्णय २०७८।०३।१०

७६/७७ 08/02/2021 - 17:48 PDF icon गाउँ सभा निर्णय 2078-03-10.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७७।०२।२०

७६/७७ 06/24/2020 - 19:36 PDF icon 2077-02-20.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७७।०२।०५

७६/७७ 06/02/2020 - 12:38 PDF icon 2077-02-05.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७७।०१।१७

७६/७७ 05/15/2020 - 11:01 PDF icon Scan (1).pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७७।०१।०४

७६/७७ 04/24/2020 - 09:54 PDF icon 2077-01-04.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।१२।२४

७६/७७ 04/24/2020 - 09:54 PDF icon 2076-12-24.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।१२।०५

७६/७७ 04/08/2020 - 08:41 PDF icon २०७६।१२।०५.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।११।१५

७६/७७ 03/16/2020 - 18:59 PDF icon 2076-11-15.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।०६।१२

७६/७७ 03/02/2020 - 16:12 PDF icon 2076-06-12.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।१०।२०

७६/७७ 03/02/2020 - 16:06 PDF icon 2076-10-20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।०९।२०

७६/७७ 01/21/2020 - 15:35 PDF icon 2076.09.20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।०८।२१

७६/७७ 01/21/2020 - 15:33 PDF icon 2076.08.21.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको २०७६।०७।२० को निर्णय

७६/७७ 11/28/2019 - 08:19 PDF icon 2076.07.20.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।०६।०५

७६/७७ 11/01/2019 - 13:56 PDF icon 2076-06-05.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।०५।२६

७६/७७ 11/01/2019 - 13:55 PDF icon 2076-05-26.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।०५।०५

७६/७७ 11/01/2019 - 13:54 PDF icon 2076-05-05.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।०४।१३

७६/७७ 11/01/2019 - 13:52 PDF icon 2076-04-13.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०३।३०

७५/७६ 09/14/2019 - 17:43 PDF icon 2076-03-30.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०३।२३

७५/७६ 08/12/2019 - 20:28 PDF icon 03-23.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०३।०९

७५/७६ 08/12/2019 - 20:27 PDF icon 2076-03-09.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०३।०३

७५/७६ 08/12/2019 - 20:26 PDF icon 2076-03-03.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०२।३१

७५/७६ 08/12/2019 - 20:25 PDF icon 2076-02-31.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०२।१४

७६/७७ 08/12/2019 - 20:24 PDF icon 2076-02-14.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०२।०५

७५/७६ 08/12/2019 - 20:23 PDF icon 2076-02-05.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०१।२५

७५/७६ 08/12/2019 - 20:22 PDF icon 2076-01-25.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०१।२०

७५/७६ 08/12/2019 - 20:21 PDF icon 2076-01-20.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०१।०८

७५/७६ 08/12/2019 - 20:20 PDF icon 2076-01-08.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।१२।२०

७५/७६ 08/12/2019 - 20:19 PDF icon 2075-12-20.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।१२।०१

७५/७६ 08/12/2019 - 20:17 PDF icon 2075-12-01.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।११।२१

७५/७६ 08/12/2019 - 20:15 PDF icon 2075-11-21.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।१०।२०

७५/७६ 03/16/2019 - 12:48 PDF icon २०७५।१०।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।१०।४

७५/७६ 03/16/2019 - 12:47 PDF icon २०७५।१०।४.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।९।५

७५/७६ 01/10/2019 - 20:24 PDF icon Board decision 2075.9.5.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।८।२०

७५/७६ 12/20/2018 - 14:06 PDF icon कार्यापालिका बैठक २०७५।८।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।७।२०

७५/७६ 12/10/2018 - 09:09 PDF icon २०७५।७।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।६।२१

७५/७६ 12/10/2018 - 09:08 PDF icon २०७५।६।२१.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।६।३

७५/७६ 10/19/2018 - 12:28 PDF icon २०७५।६।३.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।५।२०

७५/७६ 10/19/2018 - 12:27 PDF icon २०७५।५।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।५।५

७५/७६ 10/19/2018 - 12:26 PDF icon २०७५।५।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।४।२०

७५/७६ 10/19/2018 - 12:26 PDF icon २०७५।४।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।४।१३

७५/७६ 10/19/2018 - 12:25 PDF icon २०७५।४।१३.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।३।२१

७४/७५ 10/19/2018 - 12:24 PDF icon २०७५।३।२१.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।३।१०

७४/७५ 10/19/2018 - 12:24 PDF icon २०७५।३।१०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।३।७

७४/७५ 10/19/2018 - 12:23 PDF icon २०७५।३।७.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।२।२८

७४/७५ 10/19/2018 - 12:22 PDF icon २०७५।२।२८.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।२।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:22 PDF icon २०७५।२।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।१।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:21 PDF icon २०७५।१।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।१२।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:20 PDF icon २०७४।१२।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।११।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:20 PDF icon २०७४।११।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।१०।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:19 PDF icon २०७४।१०।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।९।२०

७४/७५ 10/19/2018 - 12:18 PDF icon २०७४।९।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।९।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:17 PDF icon २०७४।९।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।८।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:17 PDF icon २०७४।८।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।७।२०

७४/७५ 10/19/2018 - 12:16 PDF icon २०७४।७।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।७।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:16 PDF icon २०७४।७।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।६।२०

७४/७५ 10/19/2018 - 12:15 PDF icon २०७४।६।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।६।६

७४/७५ 10/19/2018 - 12:15 PDF icon २०७४।६।६.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।५।१६

७४/७५ 10/19/2018 - 12:14 PDF icon २०७४।५।१६.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।४।२५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:13 PDF icon २०७४।४।२५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।३।२९

७३/७४ 10/19/2018 - 12:12 PDF icon २०७४।३।२९.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।३।११

७३/७४ 10/19/2018 - 12:12 PDF icon २०७४।३।११.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।३।६

७३/७४ 10/19/2018 - 12:11 PDF icon २०७४।३।६.pdf