FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०३।३०

७५/७६ 09/14/2019 - 17:43 PDF icon 2076-03-30.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०३।२३

७५/७६ 08/12/2019 - 20:28 PDF icon 03-23.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०३।०९

७५/७६ 08/12/2019 - 20:27 PDF icon 2076-03-09.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०३।०३

७५/७६ 08/12/2019 - 20:26 PDF icon 2076-03-03.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०२।३१

७५/७६ 08/12/2019 - 20:25 PDF icon 2076-02-31.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०२।१४

७६/७७ 08/12/2019 - 20:24 PDF icon 2076-02-14.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०२।०५

७५/७६ 08/12/2019 - 20:23 PDF icon 2076-02-05.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०१।२५

७५/७६ 08/12/2019 - 20:22 PDF icon 2076-01-25.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०१।२०

७५/७६ 08/12/2019 - 20:21 PDF icon 2076-01-20.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७६।०१।०८

७५/७६ 08/12/2019 - 20:20 PDF icon 2076-01-08.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।१२।२०

७५/७६ 08/12/2019 - 20:19 PDF icon 2075-12-20.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।१२।०१

७५/७६ 08/12/2019 - 20:17 PDF icon 2075-12-01.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।११।२१

७५/७६ 08/12/2019 - 20:15 PDF icon 2075-11-21.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।१०।२०

७५/७६ 03/16/2019 - 12:48 PDF icon २०७५।१०।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।१०।४

७५/७६ 03/16/2019 - 12:47 PDF icon २०७५।१०।४.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।९।५

७५/७६ 01/10/2019 - 20:24 PDF icon Board decision 2075.9.5.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।८।२०

७५/७६ 12/20/2018 - 14:06 PDF icon कार्यापालिका बैठक २०७५।८।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।७।२०

७५/७६ 12/10/2018 - 09:09 PDF icon २०७५।७।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।६।२१

७५/७६ 12/10/2018 - 09:08 PDF icon २०७५।६।२१.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।६।३

७५/७६ 10/19/2018 - 12:28 PDF icon २०७५।६।३.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।५।२०

७५/७६ 10/19/2018 - 12:27 PDF icon २०७५।५।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।५।५

७५/७६ 10/19/2018 - 12:26 PDF icon २०७५।५।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।४।२०

७५/७६ 10/19/2018 - 12:26 PDF icon २०७५।४।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।४।१३

७५/७६ 10/19/2018 - 12:25 PDF icon २०७५।४।१३.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।३।२१

७४/७५ 10/19/2018 - 12:24 PDF icon २०७५।३।२१.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।३।१०

७४/७५ 10/19/2018 - 12:24 PDF icon २०७५।३।१०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।३।७

७४/७५ 10/19/2018 - 12:23 PDF icon २०७५।३।७.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।२।२८

७४/७५ 10/19/2018 - 12:22 PDF icon २०७५।२।२८.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।२।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:22 PDF icon २०७५।२।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७५।१।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:21 PDF icon २०७५।१।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।१२।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:20 PDF icon २०७४।१२।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।११।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:20 PDF icon २०७४।११।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।१०।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:19 PDF icon २०७४।१०।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।९।२०

७४/७५ 10/19/2018 - 12:18 PDF icon २०७४।९।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।९।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:17 PDF icon २०७४।९।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।८।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:17 PDF icon २०७४।८।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।७।२०

७४/७५ 10/19/2018 - 12:16 PDF icon २०७४।७।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।७।५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:16 PDF icon २०७४।७।५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।६।२०

७४/७५ 10/19/2018 - 12:15 PDF icon २०७४।६।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।६।६

७४/७५ 10/19/2018 - 12:15 PDF icon २०७४।६।६.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।५।१६

७४/७५ 10/19/2018 - 12:14 PDF icon २०७४।५।१६.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।४।२५

७४/७५ 10/19/2018 - 12:13 PDF icon २०७४।४।२५.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।३।२९

७३/७४ 10/19/2018 - 12:12 PDF icon २०७४।३।२९.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।३।११

७३/७४ 10/19/2018 - 12:12 PDF icon २०७४।३।११.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७४।३।६

७३/७४ 10/19/2018 - 12:11 PDF icon २०७४।३।६.pdf